miercuri, 7 mai 2014

Interviu cu Părintele Iustin Pârvu-despre vremurile pe care le trăim


Păr­inte, cu durere obser­văm că Româ­nia nu mai are put­erea şi val­oarea de altă­dată, pen­tru că ea nu face decât să exe­cute ordinele mar­ilor put­eri ce con­duc întreaga omenire, fără să se mai opună câtuşi de puţin şi se acceptă nişte măsuri împotriva României, în defavoarea noas­tră, atât mate­r­ial cât şi spir­i­tual. Cre­deţi că mai există o Românie liberă?

Româ­nia de azi nu mai există decât cu numele, şi nu numai Româ­nia, de alt­fel. Real­i­tatea popoarelor nu mai este con­tro­lată de ele însele, ci ele sunt con­duse de cen­trul euro­pean. Nu se poate vorbi despre o Românie lib­eră pen­tru că guver­nul României este con­dus de mar­ile put­eri care stau ascunse în spatele Uni­u­nii Europene sau al altor uni­uni inter­na­ţionale. Democ­ra­ţia nu există în real­i­tate, ea este numai în aparenţă şi ne dă nouă impre­sia că sun­tem liberi. A rămas doar o rezis­tenţă for­mală a națiu­nilor, ast­fel încât să le mai poţi numi Româ­nia, Bul­garia, Ser­bia . Real­i­tatea este doar în mâinile comite­tu­lui cen­tral care diri­jează toată viaţa popoarelor. Este o evi­dentă înăbuşire a voin­ţei popoarelor şi o tend­inţă evi­dentă de ameste­care a nea­murilor, că oamenii să nu îşi mai recunoască mai întâi iden­ti­tatea ca neam, iar mai apoi iden­ti­tatea ca om, cre­aţie a lui Dum­nezeu. Nu vedeţi exper­i­mentele amer­i­canilor, că iau un grup de copii dintr-o ţară şi îi pun să înveţe în altă ţară, ca să amestece cul­turile şi obi­ceiurile natale? Pe ei nu îi intere­sează pacea şi bunăstarea popoarelor, asta e numai o teorie goală pen­tru pros­timea asta a lumii. Națiu­nile, la ora actu­ală, sunt descompuse.

Şi cei care nu cred în această fal­si­tate a păcii lor cum să se opună?

Nu ai cum te opune. Dacă te revolţi şi ieşi în stradă împotriva lor, tot jocul lor îl faci. Majori­tatea revoltelor de azi ori sunt manevrate tot de ei, ori au grijă ei să îşi infil­treze oamenii lor ca să le deturneze ros­tul. Şi nici nu ştim de fapt împotriva cui ne razvră­tim şi protes­tăm. Noi avem impre­sia că Europa are un sis­tem demo­c­ra­tic la bază, dar Europa este tot sovi­eti­zată, o Europă sovi­et­ică. Este ace­laşi mare lagăr sovi­etic al Moscovei decât cu altă şapcă, iar din­colo, în Occi­dent, avem de-a face cu lagărul cap­i­tal­is­mu­lui. În aparenţă, între ruşi şi amer­i­cani pare a fi o diferenţă polit­ică şi eco­nom­ică, dar în spatele lor este un sin­gur stăpân, care atunci când îşi va desăvârşi put­erea asupra tuturor statelor, se va încorona drept con­d­u­că­torul lumii şi nu va fi altul decât marele antihrist. Această put­ere diri­jează şi con­trolează totul până la pre­ţul unei pâini, totul e con­tro­lat. De aceea şi vor să pună aceste cipuri elec­tron­ice, ca să te con­troleze şi pe tine, nu numai pâinea pe care o mănânci.

Vedeţi aproape un even­tual război?

Este posi­bil, după cum se derulează eveni­mentele. Şi, pe de altă parte, este aproape şi sfârşi­tul acesta al lumii şi tre­buie să se implin­ească toate pro­roci­ile Apoc­alip­sei. De aceea ei cumva se şi grăbesc şi vor să dimin­ueze numărul acesta al con­suma­to­rilor, ca să îi poată stăpâni mai uşor. Vor veni vre­muri grele – nu ai să poţi să mai iei un medicament, o bucată de pâine, şi comu­ni­carea şi întra­ju­torarea din­tre noi va fi cu anevoie de făcut. Se va face, şi asta deja s-a început, uciderea omu­lui la nivel ofi­cial, prin otrăvurile care ni le intro­duc în mân­care, prin otrăvurile ce ni le intro­duc în aerul ce-l res­pi­răm, prin otrăvurile din vac­cin­uri – toate se fac la nivel ofi­cial. Iar noi le luăm pe toate de bune, pen­tru că aşa spune ziarul ori tele­viz­iunea. Omul a ajuns un sclav, un rob, dar cu mult sub con­di­ţia sclavu­lui de altă­dată. Pen­tru că sclavul înainte ştia cui se supune, dar omul de azi a devenit un rob care nu îşi cunoaşte stăpânii. El nici măcar nu ştie că este rob.(atenţie la ce spune Părintele.. e unul dintre pericolele cele mai mari! – n.m.)

Deci această criză eco­nom­ică con­sideraţi că tre­buie răb­dată aşa sau să cău­tam alte solu­ţii eco­nom­ice şi politice? Cum ne putem opune?

Grev­ele nu au nicio val­oare, ele fac parte din planul lor. Românul de alt­fel e foarte puturos, s-a învăţat cu comod­i­tatea şi nu suportă să muncească ceva. Au gră­dini la ţară cu pomi fruc­tiferi şi nici că se duc să ingri­jească grăd­ina sau să adune prunele. Ei vor ceva con­fort­a­bil; de pildă aici la noi, în zonă, abia găs­eşti un insta­la­tor să îţi repare chi­u­veta sau pe cineva să îţi văruiască sau să îţi ten­cuiască în casă. Ne-am învăţat boieri. Eu cred că această criză este şi din icono­mia lui Dum­nezeu, pen­tru că ne îndeamnă la o viaţă mai austeră, la o seri­oz­i­tate în viaţa noas­tră creştină de zi cu zi, la lacrimă şi pocăinţă. Să mul­țumim lui Dum­nezeu că nu ne-a pedep­sit mai rău pen­tru cât am fi mer­i­tat. Poate că va mai trezi pe unii criza asta. Prea multă necred­inţă şi prea multă fărădelege este pe pământ. De aceea, dacă vom avea con­şti­inţa păcătoșe­niei noas­tre, ne vom asuma şi criza în care trăim. Mai bine să ne rugăm ca Sf. Siluan pen­tru întreaga omenire decât să protes­tăm. Pen­tru legea lui Dum­nezeu nu ştim să protes­tăm, dar pen­tru mărirea salari­ilor da. Când mărşălui­esc homo­sex­u­alii, când ni se pun cipuri, când ni se omoară copiii prin vac­cin­uri, nu protestează nimeni, sau foarte puţini. Iată că avem posi­bil­i­tatea să revenim la asceza creş­tin­is­mu­lui de altădată.

Pen­tru noi, creş­tinii, este o bine­facere această sără­cie, pen­tru că ne învaţă să fim mai cu stăpânire de sine, mai gri­julii şi mai cu frică de Dum­nezeu. Nu vedeţi că popoarele mai eman­ci­pate, care au toate la inde­m­ână, nu mai cred în Dum­nezeu? Primul act pe care îl fac, atunci când se simt în bunăstare, este să uite de Dum­nezeu. (Perfect adevărat, şi istoric validat! – n.m.) Unde este o Franţă, unde este o Spanie, o Italie de altă­dată? Dar să crezi că un sis­tem politic sau eco­nomic te mai poate izbăvi, este o mare înşe­lare, pen­tru că soci­etatea este alter­ată ca şi con­d­u­că­torii lumii până în adân­curile fiin­ţei lor. E o mare pierdere de timp. Nu mai avem altă solu­ţie decât rugăciunea.

Şi cum să ne rugăm? În spi­tal, la Cluj, îmi spuneaţi că vă pare rău că nu aţi îndem­nat oamenii mai mult spre rugăci­une, că nu i-aţi învăţat să se roage.

E foarte impor­tant să ştii să te rogi. De multe ori şi noi, călu­gării, stăm în mân­a­s­tiri şi nu ne rugăm, doar ni se pare că ne rugăm. Nu e de ajuns să mergi la bis­er­ică, la slu­jbe şi să stai acolo ca şi cum ţi-ai făcut dato­ria, din oblig­aţie. Tre­buie să insis­tăm pe lucrarea lăun­trică. Dege­aba zicem multe rugăci­uni cu gura sau cu mintea, dacă nu apro­fun­dăm, dacă nu trăim ceea ce ne rugăm. Acum şi mirenii tre­buie să apro­fun­deze rugăci­unea din inimă, pen­tru că va fi sin­gura noas­tra izbăvire – rugăci­unea din inimă. Pen­tru că în inimă este rădăcina tuturor patim­ilor şi acolo tre­buie să lucrăm. Până acum a mai mers cu lucruri super­fi­ciale, dar pen­tru vre­murile ce ne stau înainte, nu va fi de ajuns. Dacă nu vom avea rugăci­une cu stră­pun­gerea inimii, nu vom rezista la tot atacul psi­ho­logic, pen­tru că au metode nevăzute de reed­ucare a minţii. Astăzi mi se pare că nepăsarea este cel mai greu păcat. Nu mai sim­țim nimic la rugăci­une, nu avem lacrimi de pocăinţă. Vor veni vre­muri în care numai cei ce vor simţi harul lui Dum­nezeu vor putea dis­tinge binele de rău. Cu mintea ome­nească va fi cu neputinţă de ales între bine şi rău. Vor fi mari înşe­lări şi numai harul lui Dum­nezeu ne va putea izbăvi de ele. Aşadar, rugaţi-vă, rugaţi-vă să nu cădeţi în ispita înşe­lării! Pen­tru că numai prin rugăci­une putem primi harul lui Dum­nezeu. Dacă nu ne rugăm şi per­se­verăm în lenevia şi nepăsarea noas­tră fără pocăinţă, atunci este posi­bil să pier­dem instinc­tul îndrep­tării. Să ne fer­ească Dum­nezeu să pier­dem instinc­tul îndreptării!

Dar nu există riscul ca în aceste strâm­torări şi pe fon­dul unei sărăcii de pro­por­ţii, oamenii să între în pan­ică şi să se ridice unul împotriva celuilalt şi să nu mai existe bunăvoinţa creştină?

Păi toc­mai de aceea vom avea nevoie să învăţăm rugaci­unea lăun­trică, să ne putem stăpâni în aceste sit­u­aţii şi să nu ne părăsească harul lui Dum­nezeu. Ei asta şi urmăresc – instau­rarea anarhiei, ca ast­fel să ia amploare ura şi dezbina­rea între oameni, până şi între creştini.

În încheiere am vrea să ne spuneţi cum aţi dep­a­şit greu­tatea bolii şi toto­dată un cuvânt de incu­ra­jare pen­tru creş­tinii care trec prin boli grele şi sufer­inţe trupeşti.

Aş vrea să le mul­țumesc din nou tuturor celor care s-au rugat pen­tru nevred­ni­cia şi neputinţa mea şi Maica Dom­nu­lui să ras­plătească rugăci­unea şi oste­neala fiecăruia. Dar să ştiţi că întot­deauna bolile şi necazurile sunt con­secinţa păcat­u­lui, de sus până jos. Fiecare este pedep­sit de Dum­nezeu după răspun­derea pe care o are – mică sau mare. Stăteam şi mă gân­deam pe patul spi­talu­lui de la Cluj: Care o fi cauza sufer­in­ţei mele, de nu vrea Dom­nul să mă ridice deloc? Şi cauza nu eram decât eu, păcatele mele. Şi când am con­şti­en­ti­zat că pen­tru păcatele mele sufăr această boală, atunci m-a şi ridi­cat Dum­nezeu. Mân­dria mea este pric­ina bolii. Acum mi-a mai dat Dum­nezeu şi şchiopătatul ăsta la piciorul drept – şi asta are o cauză: că mergeam prea țan­țoș aşa. Prea cre­deam eu că toată lumea e a mea şi eu sunt buricul paman­tu­lui. Dar iată că nu sunt nimic, decât iarbă uscată. Aşa ca să dăm slavă lui Dum­nezeu în boli, pen­tru că prin boală învăţăm smere­nia, bunătatea, răb­darea şi aşa primim mân­tuirea. Toate sunt spre smere­nia şi mân­tuirea noas­tră. Fără smere­nie nu ne putem mântui.

(inter­viu real­izat de Mon­ahia Fotini, 5 iunie 2010, complet in revista
Atitudini)

6 comentarii:

 1. Servus ……!,
  am dorit inca astazi sa-ti scriu unele evenimente, ganduri si trairi din aceasta zi.
  Pur si simplu trebuie spus si discutat si aceasta sau aceste problematice tragice.
  Si in majoritatea cazurilor cei care au de suferit sunt din nou batranii si copii.
  Cu toate ca cei care acum sunt copii batranilor si parintii copiilor, vor ajunge singuri batranii copiilor de acum daca nu vom face, daca omenirea nu realizeaza aceste aimense deficite ale conceptiei de Dreptate. Nu de gandire …….!, de gandit incercam noi sa facem bine, dar constransi de mediul constrangator ale necesitatilor din toate unghiurile existente posibile. Intr-un tarziu ……. va fi posibil, vom inceta sa existam daca nu incercam sa realizam ca nu avem nevoie de bani, ci numai de Dreptate si Dreptatea cu Iubire. Tot felul de inteligenti ne spune ce avem si cum avem ceva de facut. Ne arata cum sa folosim timpul mai bine, in fafoarea rentabilitati productive lor, cumm sa folosim timpul cat mai eficient, uitand de fapt de vremea noastra.
  Aceiasi savanti ne spune cum sa distrugem mai usor si mai repede omenirea, si recurgand la falsa iubire, folosind de la chimie pana la crima si omorul prin asistenta medicala atat la copii nenascuti, cat si multe alte cazuri, care ne indeparteaza in mod sigur de omenire si de vointa Lui Dumnezeu. Care dintre teoriile existente stie atat de bine unde si cand incepe viata intr-un embrion? char si teoria pre-embrionala, este lipsita de certitudini finalizate a unei concepti sanatoase individuale umane. Asa cum s-a speculat despre structura fizica a atomului, mai mult de 1 / 4 deceniu, discutand numai despre nucleu, electroni, protoni, camp energetic. Astazi se pot scrie doctorate, si inca nu este spus nici jumatate. La fel cine ma poate contrazice ca viata omenesca nu incepe odata cu schimbul de informatie genetica?
  Atat cat si manipularea biologiei genetice, este lipsita de ori ce scrupul uman. Implantarea ovulului cu ochi albastri, cu constitutia lui Elvis Presly, si cu sufletul lui Alein- Dellon, pentru Susy din coltiul strazi care a venit din Timbuktu si are multi bani. Totul e pesibil, dar este imposibil sa se tolereze astfel de manipulari stiintifice pe baza omenirii. Anomalia oaia-tap "geep", avem deja. Lipseste sa mai auzim de "gee-hau,hap", oaia-cainie. Caini sunt destui, oile mai putin, sper sa ne revenim.
  Da si totusi sa revin ……,! in sat multi copii destul de necajiti, destramarile familiilor pentru munca de jos printre straini, fac ca si copii societatii noastre sa zambeasca printre lacrimi ascunse char de ei insasi. Ei stiu doar ca au nevoie de bani si mama si tata sunt in strainatate sa putem trai. Zambete la care lacrimile nu se vad, dar se simt in suflert prin intonatia de cuvinte si prin umbra luminii din ochii care o data straluceau de euforie. La batrani, acelasi lucru, aceiasi poveste, nimic de nimic nu se mai deosebeste. Banii au ptreluat suprematia omenirii, iubirii, si incearaca si inparatia Lui Dumnezeu.

  RăspundețiȘtergere
 2. Si eu am plecat din tara acum 25 de ani, dar eu am plecat atunci urmand dorinta pentru Iubire, si din respectul pentru iubirea de atunci. Dar pentru a ajunge in occident pentru bani a-s fi avut si inainte oferte pe care le-am refuzat categoric. Si totusi acum 25 de ani tara era intrade-var saraca, dar am si au mai avut cu totii Iubirea in Sufletele noastre. Acum avem masini straine, calculatoare straine, telefoane straine, avem copii nostri pe care noi i-am instrainat. Si ne-am instrainat si pe noi insine, vandindu-ne cu tot cu calculatoarele straine, cu toata technika in care ne-am vandut personalitatea Iubirii, si am primit putina satisfactie electronika in schimbul egoismului pe care nu-l mai sesizam, pentru ca gandim deja toti la fel. Fiind totul in sub constiientul nostru, un automatism devastabil si pentru noi, si pentru, viitorul copiilor nostri, si pentru o viata armonioasa inpreuna cu familiile noastre si inpreuna cu Iubirea Divina de la Dumnezeu.
  Totul pentru bani! se merita oare? traim pentru bani, sau tzraim pentru noi si cei dragi noua? daca da! atunci nu-i vom parasi pentru bani! Posibilitati se vor gasi, numai trebuie cautate, Dumnezeu ajta pe toti care isi doresc ceva cu desavarsire si incredere cu entuziasm. Nu putem tolera o viata int-ro depasire continua, pe o internationala cu contrasens. Riscurile sunt prea mari sa ne izbim de vri-un Titanic.
  La fel inapta de electronica, unde sut asemenea un electroniost inceparet, si totusi ideea vazuta azi la jurnal, pot spune ca aptroape am visa-to. Sa regasim prieteni in natura ca alta data, la o ingetata, o cafea, ceva, dar fara sa butonam tot timpul la o cutiuta neinsufletita si sa zambim cutiutei. Cum se simte oare invitatul? care este mai important momentul si prezentul, sau cutiuta si vrabiuta? Este o degradare intre noi, trebuie sa reinvatam sa ne pretuim, telefonul la cafea este doar un orgoliu necesitar intervenit pentru a ne echivala intre noi. Dar este fals, sfera privata este mult mai importanta, atat pentru noi, pentru prienteni si cei dragi noua cat si pentru cei din jur. Cum ar fi pentru inceput sa scoatem pur si simplu bateria din mobil, si sa ne bazam doar pe bateria din sufletul nostru, cel putin cand suntem undeva cu cei dragi, si sa uitam de telefon, sa ne respectam sa invatam. Si pate int-ro zi vom pleca fara telefon de acasa, atunci vom fi pe calea cea buna, si sa sti ca nu-i o idee nebuna. Eu am facut din toate destul si suficient, si in tara si-n occident, si stiu ce-i bun ce-i inocent, si ce-i manipulativ dirigent. Exact ca si interrnetul, sa-l folosim doar personal. Nu sa ne personalizam prin el. Sa descoperim Iubirea prin el, nu el sa ne descopere Iubirea noastra. Sa inpartim si sa invatam iubirea perin el, nu sa ne rationalizeze si sa ne invete el cum si pe cine sa Iubim. Simplu sa-l folosim in scop util pentru noi, nu pentru alti.

  O seara frumoasa ……!
  Imi
  Ω

  RăspundețiȘtergere
 3. Da! tot un proces ne monopolizare si manipulare stintififica in timp si pentru un timp mai indelungat a ceea ce numim oameni al Lui Dumnezeu!
  Un proces mult mai incet dar mult mai sigur pentru inaptii intunericului, un proces pe care nici il constializam, si nici daca ni se pune nu dorim sa-l credem. Un proces prin care dorim din iubire sa facem bine si face rau pentru iubire. Dorim ca cei dragi sa se simta bine si sa fie bine sanatosi, si facem cu mana noastra exact contrariul.
  Se spune cum iti asterni, asa vei dormi, ce semeni aceia vei culege, ce cresti aia vei recolta, ce oferi aceia vei primi inapoi. Ma intreb de multe ori daca suntem toti constiebti ce oferim viitorului, trecutul de ieri este prezentul de azi, ziua de azi este istoria zilei de ieri si totodata viitorul zilei de maine. Nu ne dam seama ca suntem intr-o spirala unde ne adancim fara sa ne dam seama crezand ca facem din dragoste si iubire bine, si in schimb incet dar sigur facem rau si sustinem idolii care sunt inpotriva iubirii si inpotriva dorintei Lui Dumnezeu?
  Cum? , da! exact cu iubirea noastra suntem inpoztiva iubirii, exact cu ceea ce avem mai drag luptam inpotriva Lui Dumnezeu, proprii nostri copii pe care ii otravim cu tot felul de chimicale inca de mici si continuam sa sustinem degradarea constiintei si sanatatii prin ceea ce oferim prin cadouri si jucarii. Jucarii care le oferim copiilor inca de mici, inca unde nici nu gandim cat rau le facem, mase plastice, produse tratate chimic cu toate otravurile posibile pe care probabil nici nu le cunoastem, si poate unele nici nu vrem sa le cunoastem prea bine pentru ca ar fi uni neproductivi, iar mainile se spala in acelasi valau sau troaca nu exista mase plastice care nu dauneaza, nu exista nimic artificial catre sa nu dauneze unui copil care este atat de sensibil la intreg mediu inconjurator. Iar atunci cand apar probleme, agitat, nu mananca, nu doarme, plange toata ziua, are nelinisti, atunci toata nelinistea noastra consta sa il vacem bine si sanatos, cautand ajutor in alte mijloace cimice de ajutorare, aici incepe spirala sa ia forme, mai trziu cumparam tot ferlul de jucarii care nu numai ca sunt otravitoare dar simbolizeaza char motive si personaje de idoli care atunci cand copii nostri devin agresivi nu trbuie sa ne miram.

  RăspundețiȘtergere
 4. Deja ne-am familiarizat cu tot felul de chipuri si forme frumos colorate dar care in schimb au o alta functie de manipulare a subconstientului. Si asta nu numai la jucarii, incepand char cu lenjeria din dormitor, pana la inbracamintea de seara cu prietenii. Tot felul de haine si textile pe care nici nu ne intereseza ce reprezinta importat este ca sunt doar frumos colorate,Totul are o importanta char si inscriptiile cu cifre si litere alfabetice au cate ceva de spus. Cum putem spune ca iubim pe Dumnezeu si in schimb ne inbracam copii sau char si pe noi cu motive care repreznta moartea sau cu incriptii care sunt impotriva vointei Divine. Un craniu de exemplu pe un tricou sau in alta parte nu va putea simboloza niciodata iubire, sau spre exemlu alte peisaje care provoaca stare de agitatie interioara, via pokemon cum a fost cu ceva timp inainte unde toti copii visau figuri de pokemon in loc de peter pan, sau Printese si Printi. Nu mai departe toata paleta de jocuri pentru copii mai mari, softuri pe calculatoare unde copii nostrii isi petrec copilaria, unde isi insala si pierd copilaria crezand ca au gasit solutia de a fi fricit si asi investi timpul eficient. Eficienta pe care o vedem cu totii in zilele noastre, copii nu mai au timp de copilarie se grabesc sa fumeze si sa consume bauturi alcoolice crescand, sa devina lipsiti de respect si agresivi, sa nu cunoasca pretuirea si valoarea iubirii.
  Da! astea sunt intr-o forma lenta de acomodare rezultatele formei exercitare ale intunericului, pe care noi o sustinem cu mana si portofelul nostru, si cu bani ce i-am muncit tot noi pentri ei, pentu inaptii intunericului. Atunci ma mai intreb daca dorim sa-i mai sustinem pe ei si sa ne facem noua si copiilor nostri rau, sau poate dorim sa le mearaga copiilor nostri mai bine decat tot raul ce l-am avut noi de suportat.

  Imi

  RăspundețiȘtergere
 5. Da! Daniela unul dintre cele mai importante artikole publicate de tine. Cu toate ca astazi am avut foarte putin timp disponibil, am tinut neaparat sa-ti scriu ceva personal inca in aceasta zi de 07.05.2014
  Toate cele scrise de tine si publicate in acest articol sunt din pacate foarte adevarate. Societetea noastra de consum nu mai stie sa deosebeasca, intre frumos si urat, intre bine si rau. Trebuie sa spun si sa ma repet, pentru a, n x-a oara, totul datorita gandirii noastre manipulative pe care am dobandit-o de-a lungul generatiilor. Totul datorita lor, totul fiind parte din programul planului lor murdar si cu intenti de manipulare in mase gigantice si seculare. Si din pacate trebuie sa recunosc, pana acum planul lor contagios si infect le-a reusit. Ba char dinpotriva suntem atat de naivi, incat nici nu ne putem da seama ca in acest fel, pe acest drum, nu ajungem nicaieri. Cel putin nu navigam sub nicio forma inpreuna cu vointa Lui Dumnezeu. Pot spune suntem prinsi de un ciclon negativ, care ne cam invarte in jurul axei fara sa ne dam seama, ca este impotriva vointei Lui Dumnezeu.
  Si da! Daniela este foarte adevarat, nu numai Romania se afla intr-o astfel de situatie mizerabila si dezastruasa, sunt inca foarte multe Tari in care sutuatia este la fel de tragica si insuportabila. In Romania este adevarat avem si noi cateva turme de oi negre, dar acestea sunt doar niste pestisori mai mici, care nu au nici pe departe ultimul cuvant de spus. Sunt alti pesti si alti balauri care ne dicteaza noua cand avem voie sa inspiram si cand avem voie sa respiram, cand avem voie sa spunem ceva, si cand suntem obligati sa ne tinem gura. Char si indirect navigam inpreuna cu ciclonul nenorocirii in cre ne inpinge acesti inapti ai nedreptatii. Char si atunci cand realizam foarte vag ca nu facem bine, ne spunem noua si intre noi ca “ nu avem ce face!” Fals! Este exact ceea ce au urmarit acesti inapti ai diavolului. Exact sa ne simtim inconjurati din toate partile si din toate necesitatile, si fara nicio portita de iesire. Exact strada cu sens unic pe care suntem, si care duce doar in intuneric.Strada pe care cu ajutorul technici si al GPS- ului modern am ajuns unde ne aflam astazi si acum.
  Dar draga Daniela, dragi Romani, si strazile cu sens unic au fost facute tot de oameni ca noi, si nu de Dumnezeu. Chiar si pe o strada cu sens unic ne putem opri si putem trage semnalul de alarma. Altfel poate fi putin prea tarziu, pentru ca ne apropiem incet dar sigur de capatul acestei strazi care se termina cu o prapastie, iar dintr-o prapastie este mult mai greu de a ne ridica din nou la Lumina, decat ari fi acum, o trezire cu semnalul de alarma. Ce-ar mai trebui oare sa asteptam? Copii nostri vor primi probabil si bateriile ionice aplicate, ca niste roboti biologici suntem deja, dar inca nu putem constializa, inca nu ne vine a crede ca suntem robotii biologici ai masei de exercitare. Da! Daniela bateriile ne mai lipsesc, pentru ca softul al avem deja cu totii inradacinat, memoria de lucru ( cum sa ne pierdem serviciul! ), Hard Diskul suficient de mare ( nu trebuie sa stim prea multe ), Placa video ( Vedem doar ce vor ei ), si ute asa lipseste doar sursa de energie mobila.

  RăspundețiȘtergere
 6. Si atunci draga Daniela, putem multumi pentru iluminat. Sau putem multumi acelor iluminati intunecati. Sau acelor asa zisi iluminati. Ei fac parte in cea mai mare parte de cei care trag sforile in spatele tribunelor de teatru in care noi avem rolul de papusi biologice, si ei diavolul din intuneric cu sforile. Da! Daniela suntem niste produse, niste marionete biologice cu o gandire avansata in sistemul de manipulare, datorita in mare parte acestor inapti de iluminati.
  Iar o mare parte a acestor inapti se afla in tara acea pagana in care am supravietuit ani de zile. O tara de pagani in adevaratul sens al cuvantului. Nu cred Daniela ca se poate ierta pe cineva care construieste si zideste fara scrupule de jos pana sus, moartea. Nu stiu cum ai gandi tu?, sau cum ai putea tu sa judeci asemenea criminali? Da! Dumnezeu ne iarta multe, dar ma intreb daca Dumnezeu este Dragoste si Iubire de oameni, si Iubirea dintre Oameni si cu Oameni, cum ar putea ierta un proiect cu o constructie gigantica, care a durat ani de zile, unde au muncit o natiune intreaga zi si noapte, pentru a distruge mai bine de jumatate din tot ceea ce am avut realizat cu Iubire pe acest drag Pamant? Cum putem spune si afirma ca au fost iresponsabili ani si decenii intregi de zile?, cum pot afirma cu nerusinare ca au fost supusi unei forte de o mana de oameni in frunte cu cel mai mare inapt al existentei mondiale de 1, 5 m? Cum pot spune ca acele lagare de concentrare , acele camere de gazare, cum pot afirma ca toate acele far de numar avioane de lupta, toate tancurile si armamentul greu de lupta, au fost construite intr-o singura zi, luna, an? Acestea au fost marezele proiecte de purificare al rasei pe acest pamant ( unde inaptul si asa nu facea parte, nu ar fi avut sanse nici macar daca ai facea concurenta lui Micael J.) Acel inapt dca reusea sa faca ce avea de gand, astazi pote nici eu si nici tu Daniela si inca multi alti nu se mai putea bucura de aceste zile frumoase cu soare.Acel inapt a incercat pe seama omenirii sa-l razbune pe Iisus Hristos. Ma intreb cu ce drept Daniela? Hristos ne-a adus viata vesnica, mantuirea si Iubirea, nu cred ca si-ar fi dorit vre-o data sa fie razbunat cu sute de mii de suflete si sufletele de copii si bebelasi nevinovati. Ce iubire mai era aceasta Daniela daca El ar fi dorit acest lucru? Evreii pe care i-a izgonit pana in ultimile crapaturi ale pamantului, la vremea inaptului aveau toate datoriile platite deja. Evreii au avut pedeeapsa deja savarsita, iar interventia inaptului de razbunare a fost doar un pretext mediocru si personal. Acestea sunt experientele castigate pe seama existentei umane, acestea sunt metodele probabil cu care ne maltrateaza si astazi pe noi. Sau ce crezi tu draga Daniela experientele la limita existentei umane, experientele intre viata si moarte pe care le facea ceilalti catei, ccelalalt inapt de mengele, au fost crezi tu facute doar in lipsa de ocupatie? Nu! uita-te astazi la noi! Nu mai avem timp sa credem si sa fim devotati celor 10 Porunci, le calcam in picioare de dimineata pana seara, dar legile tiranilor stim sa le respectam toata ziua, char si in somn suntem pe undeva supusi legilor lor inaptilor.
  Dar undeva si cindva va trebui sa se termine si acest cosmar infern, Dumnezeu nu doarme Daniela!

  O zi Minunata!


  Imi

  Ω

  RăspundețiȘtergere

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...